RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública – DOGV nº9134 de 23/7/2021

El 23 de Juliol de 2021, es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la Resolució de 9 de juliol de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorden mesures en matèria de salut pública en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, per al període entre el 26 de juliol de 2021 i el 16 d’agost de 2021.

Respecte d’aquesta cal destacar el següent:

 1. Mesures relatives a l’activitat física, l’esport, les instal·lacions esportives i les competicions esportives

  1. Activitat física i esportiva de caràcter general.

a) Es podrà practicar, amb caràcter general, activitat física i esportiva, a l’aire lliure i en instal·lacions esportives obertes o tancades, sense contacte físic i en les modalitats individuals i les que es practiquen per parelles.

b) La pràctica d’activitat física i esportiva de modalitats individuals, tant a l’aire lliure o en instal·lacions obertes i tancades, practicada per lliure o dirigida per un professional, podrà realitzar-se en grups màxims de 15 persones en instal·lacions tancades, sent obligatori l’ús de la màscara, o de 25 persones en instal·lacions obertes o a l’aire lliure, sempre sense contacte físic i mantenint la distància de seguretat recomanada per les autoritats sanitàries, no sent exigible l’ús de màscara. La màscara serà obligatòria en zones o espais amb gran afluència de persones on no siga possible mantindre la distància de seguretat recomanada per les autoritats sanitàries amb la resta de persones esportistes o vianants.

c) La pràctica esportiva d’intensitat, en l’àmbit de les competicions autoritzades per aquesta resolució i els seus entrenaments, serà considerada activitat incompatible per la seua pròpia naturalesa amb l’ús de màscara, a l’efecte del que s’estableix en l’article 6.2 de la Llei 2/2021 de 29 de març de mesures urgents prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, segons redacció donada pel Reial decret llei 13/2021, de 24 de juny.

d) L’activitat física i la pràctica esportiva que es realitze en activitats lectives, extraescolars o complementàries durant la jornada escolar, se sotmetrà a les disposicions dels Protocols vigents a cada moment per als centres escolars, adoptats per la Conselleria competent en matèria d’Educació i per la Conselleria competent en matèria de Sanitat.

 1. Entrenaments de l’esport federat, Campionats d’Esport Universitari, Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana i altres competicions.

Les persones esportistes federades, les inscrites al Campionat d’Esport Universitari, als Jocs esportius de la Comunitat Valenciana o a altres competicions organitzades per entitats públiques o privades, podran realitzar els entrenaments esportius amb les recomanacions i limitacions que s’estableixen en els apartats següents:

a) Els entrenaments esportius es desenvoluparan en grups estables i evitant els contactes amb altres grups d’entrenament.

b) Sempre que siga possible, i especialment en el cas de població en edat escolar, es promouran dinàmiques esportives individuals i sense contacte físic, garantint el màxim temps possible la distància de seguretat. En tot cas s’aplicaran els Protocols adoptats en cada cas per a la prevenció de la Covid-19.

c) L’ús de vestuaris i de dutxes tindrà un aforament del 50% de la seua capacitat.

 1. Competicions i altres esdeveniments esportius.

a) Podran celebrar-se competicions i esdeveniments esportius organitzats per entitats públiques o privades en totes les categories i modalitats esportives.

b) Les federacions esportives, i la resta d’entitats organitzadores de les competicions o esdeveniments esportius, hauran de disposar d’un protocol públic de desenvolupament de la competició o esdeveniment, que garantisca el seguiment de les mesures de seguretat i d’higiene requerides per a la prevenció de la Covid-19, amb la finalitat de garantir la protecció de la salut de les persones esportistes i del personal necessari per al desenvolupament de la competició o esdeveniment. El protocol podrà ser requerit per l’autoritat sanitària.

c) L’ús de vestuaris i de dutxes tindrà un aforament del 50% de la seua capacitat.

 1. Instal·lacions esportives.

a) En les instal·lacions esportives obertes i tancades podrà realitzar-se l’activitat física i esportiva regulada en els apartats anteriors en les condicions que s’estableixen en aquests. A l’efecte d’aquesta resolució, es considera instal·lació esportiva oberta aquell espai obert esportiu no cobert o tot espai que, estant cobert, estiga envoltat lateralment per un màxim de tres parets o murs.

b) En les instal·lacions esportives obertes l’aforament màxim permés serà d’una persona usuària per cada 2,25 m² de superfície útil per a l’ús esportiu. Aquest càlcul s’aplicarà globalment i per a cadascuna de les dependències d’ús esportiu de la instal·lació. Els aforaments dels altres serveis no esportius de què puga disposar la instal·lació es regiran per la seua normativa específica.

c) En les instal·lacions esportives tancades l’aforament màxim permés és d’un 50% respecte a l’aforament ordinari de la instal·lació. A l’efecte d’aquesta resolució, s’entén per aforament ordinari aquell que establisca la normativa específica aplicable i en defecte d’això el d’una persona usuària per cada 2,25 m² de superfície útil per a l’ús esportiu. Aquest càlcul s’aplicarà globalment i per a cadascuna de les dependències d’ús esportiu de la instal·lació. Els aforaments dels altres serveis no esportius dels quals puga disposar la instal·lació es regiran per la seua normativa específica.

d) En les piscines situades en interiors l’aforament màxim permés serà del 50% i en piscines a l’aire lliure serà del 75%, respecte a l’aforament ordinari de la instal·lació i del got de la piscina. A l’efecte d’aquesta resolució, s’entén per aforament ordinari aquell que establisca la normativa específica aplicable i en defecte d’això el d’una persona usuària per cada 2 m² de làmina d’aigua.

e) Les persones o entitats titulars de la instal·lació seran les responsables d’establir les mesures necessàries per a garantir el compliment dels aforaments i senyalitzaran de manera visible, i en els accessos de cadascuna de les dependències, tant els metres quadrats disponibles en la zona com l’aforament màxim permés.

f) La persona o entitat titular de la instal·lació haurà d’establir un sistema d’accés que evite l’acumulació de persones i un sistema de torns que permeta la pràctica de l’activitat física en condicions de seguretat i protecció sanitària.

g) Amb caràcter general, s’haurà de realitzar una neteja i desinfecció periòdica de les instal·lacions, com a mínim, dues vegades en el dia. Així mateix, es netejarà i desinfectarà el material utilitzat per les persones esportistes en finalitzar cada torn d’entrenament i a la finalització de la jornada.

h) Es permet l’ús de vestuaris i dutxes respectant la distància mínima interpersonal, amb un aforament màxim permés d’un 50% respecte a l’aforament ordinari.

 1. Participants i públic en els esdeveniments esportius.

a) Participants:

– En les competicions i esdeveniments esportius que se celebren en instal·lacions esportives obertes o a l’aire lliure, en espais naturals o en la via pública, no podran participar més de 1000 persones esportistes de manera simultània.

– En les competicions i esdeveniments esportius que se celebren en instal·lacions tancades, no podran participar més de 300 persones esportistes de manera simultània.

b) Públic en els esdeveniments esportius i competicions esportives no professionals:

– La celebració dels esdeveniments esportius i competicions esportives no professionals que se celebren en instal·lacions esportives podran desenvolupar-se amb un aforament de públic màxim del 50% en espais tancats i del 75% en espais oberts, mantenint un seient de distància en la mateixa fila en cas de seients fixos, o 1,5 metres de separació si no hi ha seients fixos, excepte grups de convivència. Si no fora possible mantindre un seient de distància o 1,5 metres de separació, l’aforament haurà de reduir-se fins a garantir el compliment de la mesura.

– Amb caràcter general, el públic assistent a l’esdeveniment en instal·lacions esportives obertes no podrà superar el límit de 2000 persones. No obstant això, en aquestes instal·lacions, si fora possible la sectorització, s’establiran divisions de l’espai de fins a un màxim de 3 sectors diferenciats de 1000 persones assistents en cadascun d’ells, amb entrada i eixida i lavabos. El consum d’aliments i begudes es farà exclusivament en la zona de restauració que s’habilite, que haurà d’estar separada de la zona de l’esdeveniment i complir amb les mesures pròpies dels establiments d’hostaleria i restauració. Alternativament es permet la possibilitat d’habilitar un servei assistit per personal, on els assistents puguen consumir en la seua butaca o seient.

– Així mateix, amb caràcter general, el públic assistent a l’esdeveniment en instal·lacions esportives tancades no podrà superar el límit de 1000 persones. En aquests espais no es permet el consum d’aliments ni begudes, excepte aigua. No obstant això, en aquestes instal·lacions, si fora possible la sectorització, s’establiran divisions de l’espai de fins a un màxim de 2 sectors diferenciats de 750 persones assistents en cadascun d’ells, amb entrada i eixida, lavabos i serveis d’hostaleria independents en cada sector.

c) Públic en els esdeveniments esportius o competicions esportives que es realitzen a l’aire lliure en espais naturals o en la via pública:

– Hauran de desenvolupar-se evitant les aglomeracions de públic.

– El públic que de manera espontània poguera acudir a presenciar l’esdeveniment haurà de respectar, en tot cas, la distància de seguretat establida per les autoritats sanitàries.

– En cas d’instal·lacions provisionals de graderies o delimitació d’espais reservats al públic, s’establirà un límit d’aforament de públic màxim del 75%, mantenint un seient de distància en la mateixa fila en cas de seients fixos, o 1,5 metres de separació si no hi ha seients fixos, entre els diferents grups de convivència. Si no fora possible mantindre un seient de distància o 1,5 metres de separació, l’aforament haurà de reduir-se fins a garantir el compliment de la mesura.

– En tot cas, el públic assistent a l’esdeveniment no podrà superar el límit de 2000 persones. Si fora possible la sectorització amb la instal·lació de graderies, es podrà establir fins a un màxim de tres sectors diferenciats de 1000 persones cadascun d’ells.

 1. Mesures relatives a piscines, platges i spa
  – Les piscines per a ús recreatiu, piscines d’hotels, allotjaments turístics i piscines d’urbanitzacions, així com spa, hauran de respectar el límit del 50% de la seua capacitat d’aforament si se situen en llocs tancats i del 75% en espais oberts, tant quant al seu accés com a la pràctica recreativa.

  – Es podrà fer ús dels vestuaris i dutxes al 50% de la seua capacitat.

  – Es permet l’accés a les platges per a passejar o fer activitat física i esportiva a l’aire lliure, mantenint les mesures de distanciament físic i higiene i de prevenció, sempre dins de la limitació a la llibertat de circulació i mobilitat que poguera establir-se.

IMPORTANT: La present resolució produirà efectes des de les 0.00 hores del dia 26 de juliol de 2021, fins a les 23.59 hores del dia 16 d’agost de 2021.

Compartir: