DOGV núm. 9010 de 30 de gener de 2021

EXTRACTE:


(…) Primer
(…) Es modifica l’apartat 1.3. de l’annex I de l’Acord de 19 de juny, del Consell, que queda redactat com segueix:«1.3. Ús de màscara.


1.3.1. Les persones de sis anys d’ara en avant estan obligades a l’ús de la màscara en tot moment en la via pública, en espais a l’aire lliure i en espais tancats d’ús públic o oberts al públic.
1.3.2. L’ús de la màscara serà també obligatori durant la pràctica d’activitat física o esport dins dels nuclis urbans i en els espais a l’aire lliure, en horari de 10.00 hores fins a les 19.00 hores.
1.3.3. L’ús de la màscara no serà obligatori en els següents suposats:
a) Durant la pràctica d’activitat física o qualsevol altra activitat fora de nuclis de població amb la qual resulte incompatible el seu ús.
b) En les activitats infantils i juvenils d’oci mentre es romanga amb el grup de convivència estable.
1.3.4. L’obligació continguda en els apartats anteriors no serà exigible per a les persones que presenten algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que puga veure’s agreujada per l’ús de màscara o que per la seua situació de discapacitat o dependència no disposen d’autonomia per a *quistarse la màscara, o bé presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització i en els supòsits de força major o situació de necessitat.
1.3.5. A l’efecte del present acord, l’obligació de l’ús es refereix a màscares, preferentment higièniques i quirúrgiques, així com al seu ús adequat, és a dir, que ha de cobrir des de la part del septe nasal fins a la barbeta inclosa. No es permet l’ús de màscara amb vàlvula *exhalatoria, excepte en l’àmbit professional per al cas en què aquest tipus de màscara puga estar recomanada».


(…) Segon.-

(…) 2. S’addiciona un apartat 3 el punt 24 del resolc primer de la Resolució de 5 de desembre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, que queda redactat com segueix: «24. Mesures relatives a piscines i platges….24.3. Es permet l’accés a les platges per a passejar o fer activitat física i esportiva a l’aire lliure, mantenint les mesures de distanciament físic i higiene i de prevenció, sempre dins de la limitació a la llibertat de circulació i mobilitat i del nombre màxim de persones que puguen romandre en grup, que s’estableix per Decret del *President de la Generalitat. L’ús de la màscara a les platges és obligatori en tot moment per a totes les persones majors de sis anys».


(…) Tercer.-

  1. Es modifica el punt 2 del resolc primer de la Resolució de 19 de gener de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, que queda redactat com segueix:
    (…) A l’efecte d’aquest punt 2, no estan inclosos en el mateix els establiments l’activitat principal dels quals és la prestació de serveis professionals i els centres en els quals s’imparteix formació no reglada.
  2. S’addiciona un apartat d en el punt 1 del resolc primer de la Resolució de 19 de gener de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, que queda redactat com segueix: «…c) Així mateix es tanquen les saunes, *spas, *solárium, banys turcs, balnearis, salons de massatges i similars».

Compartir:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin