Assamblea General

Tal com es va acordar en Junta Directiva el 24 de Novembre, i segons estableix l’article 13 dels Estatuts de l’associació *GEPACV, i d’acord amb el Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel *COVID-19, que estableix que, “encara que els estatuts no ho hagueren previst, durant el període d’alarma i, una vegada finalitzat el mateix, fins al 31 de desembre de 2020, les juntes directives i assemblees d’associats o de socis podran celebrar-se per vídeo o per conferència telefònica múltiple”.

Així doncs, el passat 10 de Desembre es va celebrar l’Assemblea General Ordinària, realitzant-se de manera telemàtica mitjançant videoconferència.

Aquests van ser els punts a tractar de l’Assemblea:

  1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.
  2. Informe i aprovació de la gestió d’activitats de 2019.
  3. Informe i aprovació de la gestió econòmica de 2019.
  4. Informe i proposta per a la seua aprovació del Pla General d’Activitats 2020.
  5. Informe i proposta d’aprovació del pressupost d’ingressos i despeses, 2020.
  6. Proposta de quota anual d’associat 2020.
  7. Proposta d’aprovació del Pla de Formació 2021.
  8. Proposta d’aprovació del Reglament de Règim Intern.
  9. Precs i preguntes.

Agrair a tots els participants la seua assistència a l’Assemblea.

Tots els assosiats tenen accés a la lectura de l’Acta de l’Assemblea dins de la seua Intranet Personal, en la carpeta de “Actes 2020”.

Compartir:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin